156101b83d4a3178d514c9d417827b9e6c8b2fa9

Det finns tre kommunikationsstilar som man använder sig av i samtal, inte bara de samtal som handlar om förändring. Ibland behöver vi instruera, ibland lyssna och ibland vägleda detta gör vi på ett flexibelt sätt och i den tur ordning som behövs. Nedan får du bekanta dig med de olika stilarna.

Instruera eller styra
Stilen handlar om att samtalsledaren ger information till personen när det gäller att denne ska förstå något särskilt, men också om att hen ibland ”säger till”. Instruerandestilen innebär att samtalsledaren förmedlar lagar och regler eller talar om för personen vad hen måste göra, exempelvis när personen måste gå till Arbetsförmedlingen, ringa myndigheterna eller något annat.

Lyssna eller följa
Här handlar det snarare om att samtalsledaren försöker lyssna på personen för att försöka förstå hen. Lyssnandet är med andra ord en viktig ingrediens. Att ställa frågor förekommer dock i något mindre utsträckning när man använder sig av samtalsstilen följa. Följandestilen innebär att samtalsledaren lyssnar aktivt med full uppmärksamhet och att hen utforskar för att försöka förstå personen svårigheter eller hur denne tänker. Aktiv lyssnande = bekräftelser, öppna frågor, reflektioner, sammanfattningar 

Vägleda
Den här stilen är den som stämmer mest överens med MI. Det här sättet att kommunicera ger personen möjlighet att själv formulera hur hen bäst vill ta itu med sitt problem. Detta sker under vägledning av samtalsledaren och med hjälp av de verktyg som MI erbjuder. Vägledning används exempelvis för att hjälpa klienten att nå sitt mål, lära sig nya färdigheter eller börja med en förändring.  

GÖR
Du använder dig redan av alla tre kommunikationsstilar. Idag vill jag dock att du ska vara uppmärksamma på vilken stil dina kollegor och personer runt omkring dig använder sig av mest. Kan du känna igen någon av stilarna?