156101b83d4a3178d514c9d417827b9e6c8b2fa9

Verktyget skalfrågor eller VAS-skalor (Visuella Analoga Skalor) kan vara ett sätt att få en bild av personens motivation och samtidigt framkalla förändringsprat. Tre olika skalfrågor kan vara användbara:
• att fråga efter hur viktigt det är för personen att göra något (till exempel påbörja en kontakt med någon som kan hjälpa till)
• hur stor tilltro hen har till att klara av det
• hur beredd hen är att göra detta. 

Hur viktigt är det för dig, som du själv ser på saken, att … på en skala, där 0 står för Inte alls viktigt och 10 för Mycket viktigt?

0-------------------------------------------------10

Hur stor tilltro har du till att kunna (…)? Vilken siffra väljer du på skalan, där 0 står för Inte alls säker och 10 för Mycket säker?

0-------------------------------------------------10

 

Hur beredd känner du dig nu att (…)? Var placerar du dig på skalan, där 0 står för Inte alls beredd och 10 för Mycket beredd?

0-------------------------------------------------10

Samtalsledaren kan även ställa följdfrågor både ”neråt” och ”uppåt” utifrån skalorna: Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra? Vad skulle behöva hända för att du skulle välja en högre siffra?

 

Att ställa skalfrågor och särskilt att ställa följdfrågorna ger samtalsledaren möjligheter att kartlägga de olika delarna av personens motivation (hur viktigt och hur stor tilltro) och hitta ett fokus för ett fortsatt motivationsarbete. Är personens tveksamhet ett uttryck för en låg tillit att klara av en förändring eller en låg värdering av vikten av förändringen? Beroende på personens skattning kan samtalsledaren välja en inriktning på det fortsatta samtalet.

GÖR
Testa att arbeta med skalfrågor i något av dina samtal under dagen. Du kan på förhand identifiera målbeteenden som du vill komma åt, det vill säga ett beteende som personen kan förändra. Undersök personens motivation med skalfrågorna och guida hen genom att framkalla, tydliggöra eller förstärka motivationen.