8cd5fce14003a7b38322aabdda321466b851cd7c

Klimatförändringarna är inte vårt enda problem. Vetenskapen har identifierat nio olika sätt som vi riskerar att göra vår planet obeboelig på. I min vision återställer vi jorden så att ingen av gränserna överskrids.


1. Förlust av biodiversitet
Antal miljoner arter som försvinner per år
gränsen överskriden

2. Klimatförändring
CO2 i atmosfären
gränsen överskriden

3a. Kvävecykeln
mängd N2 per år från atmosfären
gränsen överskriden

3b. Fosforcykeln
mängd fosfor per år till oceanerna
nästan överskriden gräns

4. Stratosfäriskt ozon
koncentration av ozon
inte överskriden gräns

5. Havsförsurning
genomsnittlig mättnad av havsvatten mätt i aragonit
nästan överskriden gräns

6. Global färskvattenanvändning
konsumtion av färskvatten per person
nästan överskriden gräns

7. Landanvändning
procent av landareal som används för jordbruk
nästan överskriden gräns

8. Kemisk förorening
koncentration av giftiga substanser, plaster, endokrina disruptorer, tungmetaller, radioaktivitet i miljön
inte överskriden gräns

9. Atmosfärisk aerosol
koncentration av partiklar i atmosfären
inte överskriden gräns


Dagens aktivitet:

Föreställ dig jorden som ett rymdskepp och systemen i tabellen ovan som "life support" (d.v.s. det som gör det möjligt för människor att leva på rymdskeppet). Föreställ dig den organisation på rymdskeppet som underhåller skeppets "life support". Föreställ dig att du är chef för den organisationen. Vilka order skulle du ge idag? Skriv ner dina order på papperet som du påbörjade i förra avsnittet.

______________________________


Bild: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Landusepiechart.png 


 

Nästa avsnitt ägnar vi åt lagring av koldioxid


För en bakgrund till min vision, gå gärna mina kurser Klimatförändringar - Vad händer? och Klimatförändringar - Vad behöver göras?

Källor till påståenden i detta avsnitt finns här:

https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/vision-referens  

Feedback uppskattas via denna länk:

https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact