4cb0615c1a9f5aeadca57868665724a127791817

Allan Wade (2012) betonar vikten av att uppmärksamma klienten på de strategier som hon tidigare hade för att visa sin motståndkraft inför förövaren. Med motståndkraft menar han de friska reaktioner som klienten visade och som ett sätt att kunna upprätthålla sin värdighet, autonomi och självrespekt trots att de inte ledde till minskat våld. ”Small acts of living” är ett utryck för de små, subtila handlingar som människor gör för att bevara värdigheten i en ovärdig situation. Detta görs inom det begränsade handlingsutrymme man hade i situationen. Exempel på sådana handlingar kan vara att slå sönder något som förövaren tyckte om eller att inte gråta som ett sätt att inte ge den andra ”sin själ”, att få makt över sina tankar. Man kan se passiv ut, men det man gör är att svälja sin gråt eller dölja det man tänker och känner för att skydda sitt inre.

Wade menar att när personen sätter ord på vad hon gjorde ökar hennes värdighet, vilket leder till ökad självkänsla. Hur dessa handlingar beskrivs spelar roll för hur klienten ser på sig själv och agerar i nuet. Det är samtalsledarens uppgift att ställa frågor som hjälper klienten att bli varse sina styrkor och minska på skuldbördan genom att bli uppmärksam på hur hon visade motståndskraft inför våldet samt att hon gjorde det hon kunde utifrån de förutsättningar hon hade då: Vad och hur gjorde/gör du för att visa för dig själv att du inte tycker om att bli behandlad på det sättet?

Slutsats
Fråga alltså inte bara hur personen påverkades av våldet utan också hur hon reagerade, vad hon gjorde för att visa sitt missnöje med det som hände, för sig själv eller för förövaren. Ställ frågor som kan kasta ljus på klientens förmågor och motståndskraft i situationen. Att synliggöra dessa kan ha starka positiva konsekvenser för klientens självbild och möjligheter att kunna bygga upp sitt liv igen.

---
Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. Är du intresserad av föreläsningar eller handledning kan du höra av dig på [email protected]. Kursen bygger på boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” som finns att köpa här.