4cb0615c1a9f5aeadca57868665724a127791817

MI utgår från att flertalet klienter inte är beredda eller är ambivalenta till förändring och att motivationen både ökar och minskar under samtalets gång. Samtalsledaren är både guidande och har som mål att bidra till klientens positiva förändring, samtidigt som klientens syn på saken är i fokus. Klienten kan ha en låg beredskap till förändring, vara ambivalent eller beredd till att förändra sig.

Nyckelfrågor för att utforska klientens motivation:
• Ser du på det här beteendet av din partner som ett problem?
• Planerar du att göra någonting för att din situation ska förändras inom den närmaste tiden?

Förändringsbenägenhet kan därefter beskrivas i tre stadier:
• Svarar nej på frågorna ovan: inte beredd/tillbakavisar att våldet är ett problem– Låg beredskap till förändring
• Svarar kanske på frågorna ovan: osäker/ambivalent – Medelhög beredskap till förändring
• Svarar ja på frågorna ovan: beredd – Hög beredskap till förändring

Klientens uppfattningar om hur viktig en förändring är och hur stor tilltro hon har till att klara av en sådan avgör hur förändringsbenägen klienten är. Samtalsledaren ska vara uppmärksam på hur klienten växlar i förändringsbenägenhet och aktivt anpassa sitt samtalssätt utifrån var klienten för stunden befinner sig. För detta finns olika strategier och verktyg. När samtalsledaren anpassar sitt sätt samtala till klientens beredskap till förändring minskar risken för motstånd i samtalet. Beroende på vad klienten svarar ställer man följdfrågor.

Vid låg beredskap till förändring är samtalsledarens uppgift att väcka intresse för förändring, till exempel genom att fråga om möjliga nackdelar av problembeteendet eller genom att erbjuda information för att göra klienten uppmärksam på ett annat sätt att se på det som händer och på dess konsekvenser.

Några exempel på frågor som samtalsledaren kan ställa:

Ser du på det här beteendet av din partner som ett problem? eller Hur ser du på din partners våldsamma beteenden?

Är det okej att jag berättar om hur vi kan hjälpa personer i din situation om man bestämmer sig för en förändring?

Vid medelhög beredskap till förändring är samtalsledarens roll att erbjuda klienten att utforska de tankar och känslor som ambivalensen består av och få sätta ord på vad som är mindre bra med situationen som den är och vad som skulle bli bättre vid en förändring. Klienten ska få möjlighet att väga nackdelar och fördelar, få tankar om lösningar och hopp om att det finns sätt att hantera de upplevda hindren för en förändring.

Några exempel på frågor är: ”vad är nackdelar med …?” och ”vad är fördelar med …?”

Vid hög beredskap till förändring vill klienten förändra sig. Samtalsledarens ska i det här stadiet vara handlingsinriktad, men först nu och om klienten efterfrågar det erbjuda olika sätt att handla. Samtalsledaren respekterar klientens autonomi och betraktar klienten som den som bäst vet vad som passar henne att göra, samt visar tilltro till hennes förmåga att lyckas med förändringen. Samtalsledaren ska inte uppmana klienten att göra på ett visst sätt, utan hon framkallar i första hand klientens egna idéer.

Några nyckelfraser som ofta används i detta stadium är: ”Du vet bäst vad som fungerar för dig. Vad vill du göra nu?”, ”Vad skulle passa dig att göra?”och ”När? Hur? På vilket sätt?”

Gör
Försök att utforska graden av motivation idag med minst en klient. Om tiden bli knapp så bör du försöka att åtminstone hinna med de två första frågorna.

---
Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. Är du intresserad av föreläsningar eller handledning kan du höra av dig på [email protected]. Kursen bygger på boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” som finns att köpa här.