4cb0615c1a9f5aeadca57868665724a127791817

Verktyget skalfrågor eller VAS-skalor (Visuella Analoga Skalor) kan vara ett sätt att få en bild av klientens motivation. Tre olika skalfrågor kan vara användbara: att fråga efter hur viktigt det är för klienten att göra något (till exempel påbörja en kontakt med någon som kan hjälpa till), hur stor tilltro hon har till att klara av det och hur beredd klienten är att göra detta.

Hur viktigt är det för dig, som du själv ser på saken, att ( … ) på en skalan, där 0 står för Inte alls viktigt och 10 för Mycket viktigt?

0-------------------------------------------------10

Hur stor tilltro har du till att kunna (…)? Vilken siffra väljer du på skalan, där 0 står för Inte alls säker och 10 för Mycket säker?

0-------------------------------------------------10

Hur beredd känner du dig nu att (…)? Var placerar du dig på skalan, där 0 står för Inte alls beredd och 10 för Mycket beredd.

0-------------------------------------------------10 

Samtalsledaren kan även ställa följdfrågor både ”neråt” och ”uppåt” utifrån skalorna: Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra? Vad skulle behöva hända för att du skulle välja en högre siffra?

Att ställa skalfrågor och särskilt att ställa följdfrågorna ger samtalsledaren möjligheter att kartlägga de olika delarna av klientens motivation och hitta ett fokus för ett fortsatt motivationsarbete. Är klientens tveksamhet ett uttryck för en låg tillit att klara av en förändring eller en låg värdering av vikten av förändringen? Beroende på klientens skattning kan samtalsledaren välja en inriktning på det fortsatta samtalet. 

Gör
Testa att arbeta med skalfrågor i något av dina samtal under dagen. Du kan på förhand identifiera målbeteenden (ett beteende som går att förändra, exempelvis lämna relationen eller börja en samtalskontakt) som du och din klient vill komma åt, det vill säga vilket fokus samtalet ska ha. Undersök klientens motivation genom att guida hen genom att tydliggöra hur viktigt det är med en förändring och hur stor tilltro klienten har av att klara en förändring. Framkalla med hjälp av VAS-skalorna eller andra frågor detta eller förstärka dem när de kommer spontan från klienten.

---
Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. Är du intresserad av föreläsningar eller handledning kan du höra av dig på [email protected]. Kursen bygger på boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” som finns att köpa här.